Trygghet och tillstånd

Legal information

Tillstånd

Independent står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att FI löpande kontrollerar att bolaget sköter sina förpliktelser och att du som kund inte utsätts för onödiga risker. Samtliga nyckelpersoner i bolaget, inklusive styrelse, lämplighetsprövas och godkänns. Bolaget rapporterar också löpande sin likviditet till FI.

Independents tillstånd hittar du här

Kundkategorisering

Enligt det s.k. MiFID-direktivet som trädde i kraft den 1 nov 2007 och som implementerades i Sverige genom lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med finansiella instrument klassificeras som icke-professionell kund, professionell kund eller jämbördig motpart. Independent har valt att klassificera alla kunder som icke-professionella, vilket innebär att man omfattas av den högsta skyddsnivån. Som kund har man rätt att begäran omklassificering till någon av de andra kategorierna. Detta kommer dock att begränsa nivån på kundskyddet. Kontakta oss för mer information om innebörden av en omklassificering.

Ersättningspolicy

Styrelsen för Independent Investment Group fastställer årligen en policy för ersättningar som omfattar samtliga anställda. Denna policy utgår från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i värdepappersbolag.

Bolagets ersättningspolicy redovisas här

Incitament

Bolaget betalar ersättning till olika ”fondtorg” för att kunna erbjuda ett enkelt och kostnadsfritt sätt att starta fondsparande i fonderna Independent Aktiv Max, Independent Aktiv Mix och Independent Fonddoktorn Plus även utanför ramen för PPM-systemet.

Ersättningen utgår med ca 15–50 procent av aktuell förvaltningsavgift. På kundens begäran lämnar Independent närmare uppgifter om incitament.

Intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av etiska frågor och intressekonflikter lämnas ut till kund på begäran hos bolaget.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Independent Investment Group Sweden AB (IIG) periodisk information om kapitaltäckning.

Uppgifter per 2017-09-30 redovisas här Offentliggörande av information om kapitaltäckning Q3 2017

  • Årsredovisning 2016
  • Delårsrapport