Trygghet och tillstånd

Tillstånd

Independent står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att FI löpande kontrollerar att bolaget sköter sina förpliktelser och att du som kund inte utsätts för onödiga risker. Samtliga nyckelpersoner i bolaget, inklusive styrelse, lämplighetsprövas och godkänns. Bolaget rapporterar också löpande sin likviditet till FI.

Independents tillstånd hittar du här

Kundkategorisering

Enligt det s.k. MiFID-direktivet som trädde i kraft den 1 nov 2007 och som implementerades i Sverige genom lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med finansiella instrument klassificeras som icke-professionell kund, professionell kund eller jämbördig motpart. Independent har valt att klassificera alla kunder som icke-professionella, vilket innebär att man omfattas av den högsta skyddsnivån. Som kund har man rätt att begäran omklassificering till någon av de andra kategorierna. Detta kommer dock att begränsa nivån på kundskyddet. Kontakta oss för mer information om innebörden av en omklassificering.

Ersättningspolicy

Styrelsen för Independent Investment Group fastställer årligen en policy för ersättningar som omfattar samtliga anställda. Denna policy utgår från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i värdepappersbolag.

Bolagets ersättningspolicy redovisas här
Bolaget betalar ersättning till olika ”fondtorg” för att kunna erbjuda ett enkelt och kostnadsfritt sätt att starta fondsparande i fonderna Independent Aktiv Max, Independent Aktiv Mix och Independent Fonddoktorn Plus även utanför ramen för PPM-systemet.

Ersättningen utgår med ca 15–50 procent av aktuell förvaltningsavgift. På kundens begäran lämnar Independent närmare uppgifter om incitament.

Intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av etiska frågor och intressekonflikter lämnas ut till kund på begäran hos bolaget.

Mål och riktlinjer för riskhanering
För att hantera bolagets risker och verka för en god intern styrning och kontroll har bolaget upprättat en intern styrmodell. Styrmodellen utgörs bland annat av att bolaget har ett IT-baserat verksamhetssystem där bolagets huvudprocesser, styrdokument, roller och ansvar finns dokumenterade. Styrelsen har fastställt att bolaget skall arbeta för att ha en låg risknivå. En låg risknivå i verksamheten ska uppnås genom att bolaget arbetar med dualitet i processerna och genom en oberoende compliance och riskhanteringsfunktion samt genom ett aktivt riskarbete. Bolaget har identifierat riskindikatorer och styrelsen har fastställt krav på kapital, likviditet, limiter i verksamheten. I bolagets processerbeskrivningar beskrivs verksamhetens egenkontroller och nyckelkontroller, som är definierade med limiter och mätbara mål, som följs upp samt rapporteras till ledning och styrelse av Riskhanteringsfunktionen. Riskhanteringsfunktionen arbetar oberoende och är utlagt på Moneo. Riskhanteringsfunktionen har fastställda instruktioner för funktionens arbete samt en fastställd riskbaserad Årsplan. Utfört riskarbete rapporteras till ledning och styrelse.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Independent Investment Group Sweden AB (IIG) periodisk information om kapitaltäckning.

Uppgifter per 2018-09-30 redovisas här Offentliggörande kapitaltäckning Q3 2018
Årsredovisning 2017

IIG Delårsrapport perioden 2018-01-01 – 2018-08-31