Investeringsprocess

1. Konjunkturprognos

Utifrån vår konjunkturprognos identifierar vi vilka typer av tillgångar, till exempel aktier, råvaror, obligationer med mera, som är intressanta för fonden att investera i. Särskilt fokus läggs vid de tillgångsslag som tidigare visat goda resultat på liknande marknad.

2. Börspsykologi

Börspsykologi får en allt större betydelse i investeringsprocessen då kapital flyttas snabbt idag och investerare tenderar att följa flocken snarare än sin egen åsikt. Det här skapar felprissättningar (bubblor) på marknaden som vi kan dra fördel av för att hitta bra köptillfällen i det aktuella tillgångsslaget.

3. Val av innehav

Därefter går vi vidare för att välja ut intressanta innehav inom den marknad, bransch eller sektor som fonden ska investera i

4. Portföljoptimering

Då målet är att skapa så hög riskjusterad avkastning som möjligt är det viktigt att portföljerna sätts ihop så optimalt som möjligt. En del i optimeringen består i att bygga portföljen med instrument som inte samvarierar med varann, vilket i praktiken kan ge högre avkastning till en lägre risk.

5. Riskhantering

Marknadsrisken mäts kontinuerligt för att undvika att vi tar för stora risker i förvaltningen.

6. Uppföljning

Uppföljningen är ett av de viktigaste momenten i hela processen. Här utvärderar vi vilka av våra investeringar som bidragit mest/minst till portföljens avkastning och vidtar åtgärder om det skulle behövas. Därefter startar processen om från början igen.